Masashi Kishimoto atkuria Naruto viršelį nuo 1999 m